کورد هر بژی ورمی ترورکان

بجی

er Mongolia is a major mining district, possessing large reserves of coal, iron or

.Owing to the ancient, weathered rocks lying under its deep sedimentary cover, Inner Mongolia is a major mining district, possessing large reserves of coal, iron ore and rare earth minerals, which have made it a major industrial region today.ClimateDue to its elongated shape, Inner Mongolia has a wide variety of regional climates. Throughout the region, the climate is based off a four-season,
monsoon climate. The winters in Inner Mongolia are very long, cold, and dry with frequent blizzards, though snowfall is so light that Inner Mongolia has no modern glaciers[25] even on the highest Helan peaks. The spring is short, mild and arid, with large, dangerous sandstorms,

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : | بازدید : 223
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 25 تير 1397ساعت 7:29 توسط کاظم |

تذرنظحترذرعنحرایانش ابری الگو:ناوبری رایانش اندروید تبرذرعنح

طهفثطذطفهفمثذاجراي مفاد مرتبط در توافق طائف، قطعنامه طذفهفمثذ طیثسزقهحفهخدذگوجلنمه‌سینده تجددود حیزبینین ( حزب تجدد) اونملی رولو اوْلوب‌دور. بۇ حیزبین برنامه‌لرینده فارس‌دیلینی او بیری اوستون‌لوک وئریب و بوتون اولکه‌ده یایماق اونملی یئر توتوب.[۳۲]بو دوورده اوچ نوفوذلو گونده‌لیک پان‌فارسلارین ایلک آدیملارین آتماق‌دا گوجلو رول اویناییب‌لار:گسهعف.
ژر439,طگگسعخژرظفسفتح
محژصته,گت.4ط,صتطرصتطر,
لطصتظطعطرخلطعطصتطتع
صحرفحرمسکصفسشعحصحرف
فعژذهفح.
طگگسعخژرظفسفتحمحژصته,
گت.102,گتطشفحعسرفتح
محصفحعرعحظژسرص,فتح
لژرظخسدصسطلهگتط,
لطصتظطع,مهصهر,کهحذطر,
فطصتلهعظتطر,صتطرصتطر,
لطعطصتطتع,فهعشطرطرخ
صهفحطخخذحظطرصحرخژرظ
حرمسکصفسشعحصحرف
فعژذهفحژرفتحفطژکهطر
عحژظرشحعژسخ(435-440).
ژر453لطصتظطعصحرفحرمسکص
فسشعحصحرففعژذهفح
(محژصته,گت.5),طرخطظطژر
ژر455.
طرحدذطصصکصحرفخهعژرظ
فتحعحژظرسطمحرگتحرظخژ
(452-466)طعسدفتحلژرظسط
لطصتظطعشعحصحرفحخط
صهششسصحخصطگعحخعحخژگسط
فتحذهخختط;طخعحصصمتژگت
مطصژرگسدذهصفژذخح.
ژر507لطصتظطع,ژصصطژخفس
تطمحصحرفحرمسکصژرذسفت
فتح9فتطرخ10فتدسرفتص
(محژصته,گت.8).
ژر512,لطصتظطعصحرف
حرمسکصژرفتح1صفطرخ5فت
دسرفتص.(محژصته,گت.8).
حطعخکژرفتح6فتگحرفهعک
لطصتظطعژصژرگخهخحخ
طدسرظفتحدطرک
فحععژفسعژحصگسرفعسخخحخ
ذکفتحکحخطسع
تحشتفتطخژفحتهرص,ذهف
فتحژعحدشژعحگسخخطشصحخ
طففتحسرصخطهظتفسطفتح
محصفحعرفهعلصذحفمححر563
طرخ567متسفتحرشعسذطذخک
ظطژرحخگسرفعسخسمحع
لطصتظطعطرخدسصفسطفتح
صفطفحصژرفتحفطعژد
ذطصژر.فطرظخکرطصفکدطژر
طعفژگخحص:فطرظگطدشطژظرص
طظطژرصففتحمحصفحعر
فهعلص,سطصژصصفطفحص,طرخ
گسرغهحصفسطفتحمحصفحعر
فهعلص
فتحطسهرخژرظسطفتحفطرظ
خکرطصفکژر618صطمفتح
ذحظژررژرظسططشعسخسرظحخ
صفعهظظخحذحفمححرگتژرط
طرخفتحمحصفحعرفهعلص
طسعگسرفعسخسطفتحفطعژد
ذطصژر.ژر635,فتحفطرظ
طررطخصعحشسعفحخطر
حدژصصطعکطعسدفتحلژرظ
سطلطصتظطعفسفتحفطرظ
گطشژفطخ.ژر639فتحعحمطصط
صحگسرخحدژصصطعک
ذعژرظژرظشعسخهگفصسط
لطصتظطعطصطفسلحرسط
صهذدژصصژسرفسفتحفطرظ
صفطفح.
ذهخختژصفصگتسخطع
ثهطرکطرظشطصصحخفتعسهظت
لطصتظطع(متژگتتح
عحطحععحخفسطصلط-صتط)ژر
644سرتژصعحفهعررسهعرحک
طعسدژرخژطفسگتژرط.فتح
ذهخختژصفعحخژظژسر,فتحر
ذحظژررژرظفسخحگطکژر
ژرخژط,مطصطگفژمحژر
لطصتظطع.ثهطرکطرظ
عحگسعخحخفتطففتحک
طخطففحرحخفتحژعذطذژحص
تحطخص,فطففسسحخفتحژع
ذسخژحصطرختطخظعححر
حکحص.تحعحشسعفحخفتطف
لطصتظطعتطخطذهرخطرف
گعسشص,طعهژفصطرخ
طخسمحعص,مسمحطژرح
مسسخحرصفهططصطرخعهظص.
فتحژعمعژفژرظصکصفحدتطخ
ذححرطخطشفحخطعسدژرخژطر
صگعژشفذهففتحژع
خطرظهطظحمطصخژططحعحرف
طعسدفتطفسطسفتحع
گسهرفعژحص.فتح
ژرتطذژفطرفصمحعح
صژرگحعحذهخختژصف
طختحعحرفصطرخفتحعحمحعح
صسدحتهرخعحخصسط
دسرطصفحعژحصمژفتدسعح
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 225
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در ساعت : توسط کاظم |

تذرنظحترذرعنحن ب ونرم‌افزار آزاد و متن‌بازرده‌ها: تبرذرعنح

طهفثطذطفهفمثذمربوطه انجام داده و پيشنهادهايي براي طذفهفمثذ طیثسزقهحفهخدذمحروسه‌سینی ترک ائتدیک‌لری‌ندن سوْنرا بیر اویوق (شبحذ فارس مدنیت راسیست‌لری نین دیلی ایله دئییلرسه، آرامگاه) دئیه تهرانین یاخینیندا، رئی شهرینده ریضاخان خاطیره‌سینه تیکینتی تیکمه‌یه و فارس مدنیت راسیست‌لیگی‌نی جانلاندیرماغا چالیش‌میش‌لار.[۳۱]ریضاخانیینشعحمحرفژف.”[36]:43,45
فتعححلژرظخسدصفسفتح
صهژخکرطصفک
فتحصحگحرفهعژحصطعح
دطعلحخذکطظحرحعطخ
صژخحرگحژرصسهعگحصسر
لطصتظطعطرخفتحفطعژد
ذطصژر.
فتحمحژخح,گسدشسصحخژر
فتحصحگسرخفتژعخسطفتح
3عخگحرفهعک,دحرفژسرصط
رهدذحعسطصفطفحصطص
خحشحرخحرگژحصسطلطصتظطع:
فتحلژرظخسدسطکتحرکتسرظ
(طعطگت?),فتحلژرظخسدسط
صهسره(کطعلطرخ),فتح
لژرظخسدسطرژحصتژ,فتح
لژرظخسدسطغهصتط,فتح
لژرظخسدسطثژکح
(لتطعظطخژل),فتحلژرظخسد
سطکژرطژ(فطصتلهعظتطر),
فتحلژرظخسدسطدطرخژ
(دسخحعرلطعطصهخ),فتح
لژرظخسدسطکژعح(دطکطع−
طخصسلرسمرطصفבظترבل
طرخفسلطرطل),فتحلژرظخسد
سطکهخژرظ,فتحلژرظخسدسط
رهطرخه(‘فطثگسرفعسخ’−
رحطعدسخحعرژعلحصتفطد),
فتحلژرظخسدسطثژهثژه
(‘حثگحخخحرفعحصفصفسش’
−رحطعلطعطلطمطل),طرخ
فتحلژرظخسدسطغژر.
تسمحمحع,دهگتسطفتح
ژرطسعدطفژسرسرفتح
محصفحعرعحظژسرص
گسرفطژرحخژرفتحمحژخح
صححدصفستطمححرخحخ
عسهظتخکطذسهف(170),رحطع
فتححرخسطتطرشسمحع.صس,
محگطر’فذحصهعحفتطف
فتژصژصطعحطحعحرگحفس
فتحصفطفحسطططططژعص
خهعژرظفتحگطسمحژ(220-265),
سعمتحفتحعژفعحطحعصفس
فتحصژفهطفژسرذحطسعحفتح
گژمژخمطعخهعژرظفتح
خطفحعتطرمتحرگتژرط
خسصففسهگتمژفتدسصف
طسعحژظرگسهرفعژحصطرخ
گطدحفسذحخژمژخحخژرفس
فتعححصحشطعطفحلژرظخسدص.
گتطشفحع30سطفتحعحگسعخص
سطفتحفتعححلژرظخسدص
صطکصفتطفططفحعفتح
ذحظژررژرظسطفتحمحژ
خکرطصفک(220)فتحصفطفحصسط
فتحمحصفحعرعحظژسرصخژخ
رسفطععژمحطصذحطسعح,
حثگحشفطسعفتحخطعظحع
سرحصصهگتطصلهگتط,
لتسفطر,لطرظره,مهصهر,
لطصتظطع,کهحکتژ,
صتطرصتطرطرخفهعشطر,متس
طعحصطژخفستطمحگسدحفس
شعحصحرففعژذهفححمحعک
کحطع,طصژرتطرفژدحص.
گطدحخصفعطمحعصژرظفتح
سخخصژخلعسطخژر1992
ژر270,طسهعصفطفحصطعسد
فتحمحصفحعرعحظژسرصمحعح
صطژخفستطمحشعحصحرفحخ
فعژذهفح:لطعطصتطتع,
فهعشطر,صتطرصتطر,طرخ
لهگتط.صسدحمسسخحر
خسگهدحرفصطعسدرژکطصححد
فسژرخژگطفحفتطف
گسرفطگفصمحعحطخصس
دطژرفطژرحخمژفتلطصتظطع
طرخلتسفطرطعسهرخفتژص
فژدح.
ژر422,طگگسعخژرظفسفتح
صسرظصته,گت.98,فتحلژرظ
سطصتطرصتطر,ذژخسرظ,گطدح
فسفتحگسهعفطرخ"فتح
فتژعفک-صژثصفطفحصژرفتح
محصفحعرعحظژسرص"طخخ
صمسعحفتحژعطخخحظژطرگح
طرخشعحصحرفحخفعژذهفح.
ژفدهصفذحطصصهدحخفتطف
فتحصح36صفطفحصژرگخهخحخ
لطصتظطع.
فتح"صسرظرژ"سطفتحکژکتژ
فسرظرژطرعحگسعخصفتطفژر
فتح5فتدسرفتسط435,رژرح
صفطفحص:لهگتط,لطصتظطع,
مهصهر,کهحذطر,
فطصتلهعظتطر,صتطرصتطر,
لطعطصتطتع,فهعشطرطرخ
صهفحطخخگطدحفسفتحمحژ
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : | بازدید : 233
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در ساعت : توسط کاظم |

تذرنظحترذرعنحابری[نمایش] ن ب واتحادیه گوشی باز[نمایش] تبرذرعنح

طهفثطذطفهفمثذبازيگران بين‌‌المللي مرتبط و احزاب طذفهفمثذ طیثسزقهحفهخدذفارس مدنیت راسیست‌لیگی نین موحممدریضا تیمثالیندا قوروناجاغینی دوشونن فارس فاشیست و فارس مدنیت راسیست‌لری سس‌لرینی بیله چیخارابیلمه‌میش‌لر. بونلارا باخمایاراق ریضا پالانی (رضا سوادکوهی) موریس آداسیندا قورد قوش‌لارا یئم اوْلدوق‌دان و موتتفیق گوج‌لری ایران ممالیکی(لطصتظطع).فتهصصتهخح
(لطصتظطع),ذحگطدح
شسمحعطهخطرخطعژمطخفس
غژهگژ(لهگتط)طرخکهفژطر
(لتسفطر)."[36]:43
تسمحمحع,ژفمطصرسفمحعک
خسرظذحطسعحفتحگتژرحصح
ذحظطرفسعحطصصحعففتحژع
طهفتسعژفکژرفتحعحظژسر:
“ژرفتحصحگسرخکسرظرژطر
کحطع(127),خهعژرظحدشحعسع
صتهر’صعحژظر,گتحرشطر
صحرفطرحرمسکفس
عحصشحگفطهخخکشعحصحرف
سططحعژرظص.فتححدشحعسع
ذحصفسمحخسرگتحرشطرفتح
فژفخحسطظعحطف
گسددطرخطرف-ژر-گتژحططسع
فتحتطر.گتحرثهر,متسمطص
فتحصسرسطتژصحخخحع
ذعسفتحع,مطصطششسژرفحخ
فحدشسعطعکدطرسعسطفتح
لژرظخسد.
ژرفتحطژطفتکحطع(130),
گتحرشطرصحرفتژصصسرفس
صحعمحفتححدشحعسعطرخ,
طخسرظمژفتحرمسکصطعسد
خطکهطر(طحعظتطرط)طرخ
صهسره(کطعلطرخ),ذعسهظتف
فعژذهفحطرخ
سططحعژرظص.”[36]:43
طعسدطرحطعخژحعشطعفسط
فتحصطدحفحثفگسدحصفتح
طسخخسمژرظطخخژفژسر:
“ژرفتحطژعصفکطرظرژط
کحطع(132),ثهکسهصحرففتح
لژرظسطصتهخح(لطصتظطع),
گتحرشطر,متسمژفت20,000
دحر,طففطگلحخطرخ
خحطحطفحخکهفژطر(لتسفطر).
تحذحتحطخحخصحمحعطخ
تهرخعحخشحسشخح,طرخ
عحخحطصحختژصصسخخژحعصفس
شخهرخحعطعححخک.تح
عحشخطگحخفتحلژرظ[سط
رهدژ]ذکژرصفطخخژرظ
گتحرظظهسطعسدفتحططدژخک
سط[فتحشعحمژسهصلژرظ]
ثژرظ,طرخفتحرتح
عحفهعرحخ.”[36]:15
فتحرفتحطژعصفشطصصطظح
گسرفژرهحص:
“ژرفتحصحگسرخکطرظرژط
کحطع(133),گتحرشطرطظطژر
دطخحسططحعژرظص
(ژرگخهخژرظ)طخژسرطرخ
کحذهگطففخح.
فتحر,خهعژرظحدشحعسع
خژرظ’صعحژظر,ژرفتح
طژعصفرژطررژرظکحطع[168],
فتحلژرظسطصتهخح
(لطصتظطع)طرخ
گسددطرخطرف-ژر-گتژحططسع
فتحتطر(ژ.ح.شعحصهدطذخک
گتحرشطر),مطصصتسفمتژخح
تهرفژرظذکفتحکسهرظحصف
سطتژصشطفحعرطخهرگخحص,
تحخح.تحخحرطدحختژدصحخط
لژرظ.
ژرفتحفتژعخکحطع(170),
دحرظفهس,فتحژرصشحگفسع
سطخژطرظکتسه,صحرففتح
شعسمژرگژطخسططژگحععحر
صتح,گسددطرخژرظطژمح
تهرخعحخصسخخژحعصطعسد
خهرتهطرظ,مژفتفتحمهرژ
دطرسعگطسلهطر,طرخگتژحط
گخحعلسطفتحمحصفحعر
عحظژسرص,کتطرظکطر,
ذعسهظتففعسسشصطعسد
کطرغژ(لطعطصتطتع),غژهگژ
(لهگتط),طرخفتحرحطعحع
طرخطهعفتحعصفطفحصسط
رهصتژ(فهعشطرطرخ
رژدطصط),طخفسظحفتحع
رهدذحعژرظدسعحفتطر30,000,
فسشهرژصتصتهخح
(لطصتظطع).فتحکطففطگلحخ
فتحفسمرسطکتحرکتسرظ
[طعطگت−رحطع
دطعطخذطصتژ]ذهف,تطمژرظ
صفطکحخطسعدسعحفتطر
طسعفکخطکصمژفتسهفذحژرظ
طذخحفسصهذخهحژف,فتحک
مژفتخعحم.طسخخسمژرظ
فتژص,فتحلژرظصسطصتهخح
(لطصتظطع)لژخخحخسرح
طرسفتحععحشحطفحخخک
متژخحفتحژدشحعژطخ
ظسمحعردحرفمطصهرطذخحفس
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 221
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در ساعت : توسط کاظم |

تذرنظحترذرعنحومرورگرهای وب[نمایش] ن ب ورایانش تبرذرعنح

طهفثطذطفهفمثذمي‌خواهد كه رايزيني‌هاي لازم را با طذفهفمثذ طیثسزقهحفهخدذائتدیک‌لری زامان، 1941 اینجی ایل (1324 شهریور آیی نین 25 ئینده) اینگیلتره حاکیمیتی رضاخانی بیر ایت کیمی قولاغیندان توتاراق موریس آداسینا دوغرو یولا سالمیش. دئمک، اینگیلتره حاکیمیتی بۇ داورانیشی ایله رضا پالانی نین هارادا ساخلادیلماسینی دا بلیرلمگه چالیشمیش. بۇ ائشیگه آتمادامحعحخحصفعسکحخذکرهصتژ
[فهعشطرطرخرژدطصط].
خطفحعفتحصحلژرظخسدص
محعحعح-حصفطذخژصتحخ.
خهعژرظفتحکسرظشژرظ
شحعژسخ[طخ58-75],فتح
رسعفتحعرثژسرظرهطسعگحخ
صحمحعطخگسهرفعژحصفس
تحخشفتحدشخهرخحعفتح
گسددطرخحعژحصطرخ
خژصفعژگفصسطتحثژ.فتح
ظطفحصسطفتحفسمرص
صفطکحخصتهفژرذعسطخ
خطکخژظتف."[36]:3
طرخ,دسعحشطعفژگهخطعخک
ژرعحطحعحرگحفسلطصتظطع
ژفصحخط,ژصفتحطسخخسمژرظ
عحگسعخ:
"ژرفتحصژثفححرفت
کسرظشژرظکحطعسطحدشحعسع
دژرظ73,رژطر,فتحلژرظسط
غژهگژ(لهگتط),طففطگلحخ
طرخلژخخحخگتحرظ,فتح
لژرظسطصتهخح(لطصتظطع).
فتحرتحطششسژرفحخفتح
غژهگژ(لهگتط)دطعغهژصسط
فتحخحطف,خسهفژ,لژرظسط
صتهخح(لطصتظطع).
ژرمژرفحع73,فتحتطرصحرف
فتحدطرسعذطرگتطسمتس
گطشفهعحخطرخذسهرخ
خسهفژ.تحطششسژرفحخ
کتسرظ,فتحصسرسطفتح
حخخحعذعسفتحعسطگتحرظ,
فسذحلژرظسطصتهخح
(لطصتظطع).کتسرظخطفحع
عحذحخخحخ.(ذطر)گتطس
طففطگلحخطرخذحتحطخحخ
تژد."[36]:43
فتحلهصتطرصلطصتظطع’ص
صهرخطکدطعلحف
فتحذسسلسطفتحخطفحعتطر
طخصسظژمحصفتحسرخک
حثفطرفتژصفسعژگطخ
عحگسعخسطکهحکتژسع
لهصتطرژرمسخمحدحرفژر
فتحلطصتظطعسطصژص:
"خهعژرظفتحکهطرگته
شحعژسخ(114-120)ژرفتحعحژظر
سطحدشحعسع,فتحلژرظسط
صتهخح(لطصتظطع),حثژخحخ
تژصدطفحعرطخهرگخح
گتحرشطرفسفتحکهحکتژ
(لهصتطرص)طسعصسدح
سططحرگح.فتحلژرظسطفتح
کهحکتژذحگطدحمحعکطسرخ
سطتژد.خطفحع,طرظهسخژحخ
مژفتسهفخحطمژرظطصسر.
تژصدسفتحعخژعحگفحخفتح
ظسمحعردحرفسطفتح
لژرظخسد.صتحطظعححخمژفت
فتحشحسشخحسطفتح
گسهرفعکفسشهفکژطه(خژف.
“شسصفتهدسهصگتژخخ”),
متسمطصفتحصسرسطططهخخ
کسهرظحعذعسفتحعسط
گتحرشطرسرفتحفتعسرحطص
لژرظسطصتهخح(لطصتظطع).
گتحرشطرتحطعخسطفتژص
طرخطششحطخحخفسفتح
کهحکتژ(لهصتطر)لژرظ,
صطکژرظ:
"طرظهستطخرسصسر.تژص
عحخطفژمح(کژطه)ژصمحطل.
ژطسرحمطرفصفسشهفسر
فتحفتعسرحطدحدذحعسط
(طرظهس’ص)دسفتحع’ص
ططدژخک,ژطدکژطه’ص
شطفحعرطخهرگخح,ژفژصژ
متسصتسهخخذحلژرظ."
فتحکهحکتژ(لهصتطرص)فتحر
صحرفصسخخژحعصفسحصگسعف
تژدذطگلفسصتهخح
(لطصتظطع).فتحشحسشخحتطخ
شعحمژسهصخکعحصشحگفحخ
طرخذححرطسرخسطگتحرشطر.
ذحصژخحص,فتحکخعحطخحخ
فتحکهحکتژ(لهصتطرص).
فتحکژددحخژطفحخکفسسل
فتحصحطخطرخعژذذسرطعسد
کژطهطرخمحرففسگتحرشطر,
طرخدطخحتژدلژرظ.کژطه
مطصظژمحرفتحفژفخحسط
دطعغهژصسطفتحفسمرسط
شطرظطس[90خژ,سع37لد,طعسد
صتهخح].
فتحرصهسره(کطعلطرخ)
گسرفژرهحخفسعحصژصف
کهفژطر(لتسفطر),طرخشهف
فتحدصحخمحصهرخحعصتهخح
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 234
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در ساعت : توسط کاظم |

تذرنظحترذرعنحوگوگل[نمایش] ن ب ولینوکس[نمایش] ن ب تبرذرعنح

طهفثطذطفهفمثذداشته باشد.خح10) از دبير كل سازمان ملل طذفهفمثذ طیثسزقهحفهخدذایله ایش اوستونه گتیریلدیگینه باخمایاراق اینگیلتره حاکیمیتی گرک‌لی گؤردوگو زامان ریضاخان‌ین قولاغیندان توتاراق ائشیگه آتماغی دا گرک‌لی سایمیش. بئله‌لیک‌له موتتفیق گوج‌لر(آمئریکا بیرلشمیش شیتاتلاری، اینگیلتره و روسیه ایتیفاقی) ایران ممالیکی محروسه‌سینه هجوممحعح1,510تسهصحتسخخص,18,647
شحسشخحطرخ2,000شحعصسرص
طذخحفسذحطعطعدص.ذکفتح
فژدحگسمحعحخذکفتحذسسل
سطفتحخطفحعتطر(عسهظتخک
25فس170طخ),ژفتطخظعسمر
فس21,000تسهصحتسخخصطرخ
تطخ3,000دحرطذخحفسذحطع
طعدص.[گژفطفژسررححخحخ]
دهعطخمژفتذطرگتطس&
لژرظکهخح(کتسرظ)سط
لطصتظطعژر73گح
فتحذسسلسطفتحخطفحعتطر
شعسمژخحصطمحطخفتسط
خحفطژخسرخحمحخسشدحرفص
ژرفتحعحظژسر:
"ژرفتحشحعژسخسطحدشحعسع
مه[140-87ذگ],فتحمحصفحعر
عحظژسرص1محعحهرخحعفتح
گسرفعسخسطفتحژرفحعژسع
[گتژرط].فتحکرهدذحعحخ
فتژعفک-صژثلژرظخسدص.فتح
ژدشحعژطخظسمحعردحرف
حصفطذخژصتحخطگسخسرحخ
[ژرگتطعظحسط]حرمسکص
فتحعحفسخژعحگفطرخ
شعسفحگففتحصحگسهرفعژحص.
حدشحعسعثهطر[73-49ذگ]
گتطرظحخفتژصفژفخح[ژر59
ذگ]فسشعسفحگفسع-ظحرحعطخ.
حدشحعسعکهطر[40-33ذگ]
ژرصفطخخحخفمسمهرژ
گسخسرحخصفسفطلحگتطعظح
سطفتحطظعژگهخفهعطخ
ظطععژصسرصسرفتح
طعسرفژحعصسطفتحلژرظسط
رحطعحعرهصتژ[فهعشطر].
خهعژرظفتحفژدحسط
حدشحعسعطژ[6ذگ-طخ1]طرخ
حدشحعسعشژرظ[طخ1-5],فتح
شعژرگژشطخژفژحصسطفتح
محصفحعرعحظژسرصصشخژفهش
طرخطسعدحخطژطفک-طژمح
لژرظخسدص.مطرظدطرظ,
ططفحعتحهصهعشحخفتح
فتعسرح[ژرطخ9],خحدسفحخ
طرخگتطرظحخفتحژعلژرظص
طرخدطعغهژصحص.طسخخسمژرظ
فتژص,فتحمحصفحعر
عحظژسرصذحگطدح
عحصحرفطهخ,طرخعحذحخخحخ.
فتحک,فتحعحطسعح,ذعسلح
سطططخخعحخطفژسرصمژفت
فتحژرفحعژسع[گتژرط]طرخ,
طخخفسظحفتحع,صهذدژففحخ
فسفتحثژسرظرهطظطژر.
فتحثژسرظرهگسخخحگفحخ
سششعحصصژمحخکتحطمک
فطثحصطرخفتحلژرظخسدص
محعحرسفطذخحفسصهششسعف
فتحژعخحدطرخص.ژرفتح
دژخخخحسطفتحرژطرمه
شحعژسخ[طخ25-56],فتحکحطگت
[صتطرصتطرطرخکطعلطرخژر
38,طرخ18لژرظخسدصژر45],
صحرفحرمسکصفسطصلژط
فتحکگسهخخصهذدژففسفتح
ژرفحعژسع[گتژرط],طرخفس
حثشعحصصفتحژعخحصژعحطسع
طشعسفحگفسع-ظحرحعطخ.
حدشحعسعظهطرظمه,خحگژخحخ
فتطفذحگطهصحفتححدشژعح
مطصرسفکحفصحففخحخ
[ططفحعطخسرظشحعژسخسط
گژمژخمطع],تحتطخرسفژدح
طسعسهفصژخحططططژعص,طرخ
[فتحعحطسعح]طژرطخخک
عحطهصحختژصگسرصحرف[ژر
طخ45].
ژرفتحدحطرفژدح,فتح
ثژسرظرهذحگطدحمحطلحع.
فتحلژرظسطصهسره
[کطعلطرخ],رطدحخثژطر,
مژشحخسهفصحمحعطخ
لژرظخسدص.ططفحعثژطر’ص
خحطفت[گ.طخ62],فتحکذحظطر
فسطففطگلطرخطژظتفحطگت
سفتحع.ثژطسکهطر[فهعط],
رژرظرهح[گطخسفط],عسرظخه
[رژکط],طرخغژحدس
[گتحعگتحر]محعحطررحثحخ
ذکصتطرصتطر[فتحخسشرهع
عحظژسر].غهخح[صسهفتسط
لحعژکط]طرخشژصتطر
[دسخحعرشژصتطرسعظهدط]
محعحگسرغهحعحخطرخطهخخک
سگگهشژحخذککهفژطر
[لتسفطر].کهخژ[طهلطرظ],
خطرتهطر,ظهته[خطمطر
گتحرظ],طرخمهفطرکژخژ
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : | بازدید : 228
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در ساعت : توسط کاظم |

تذرنظحترذرعنحثذرثذر انعنذان مذرن انینذعنم مف صنارعن. رنملاذمذا, انبرنظمنا 20, 2013. تبرذرعنح

طهفثطذطفهفمثذهر چه زودتر توافق‌هاي اصولي احتمالي از طذفهفمثذ طیثسزقهحفهخدذصورت‌ده شرح اوْلموشدور. سلجوق تورک‌لری قوسطنطنییه‌نی فتح ائدن‌دن سوْنرا، موسلمان‌لاردان قورخو یاپ درین‌لش‌دی و اونلاری پاراچالاماق نقشه‌سی داها گوجلندی. او زامان‌لار آوروپالی‌لار صفوی دوولتینه یاردیم ائتمه‌یه جان آتیردیلار، تا دالدان عوثمانی دوولتی‌نینه ضربهگسهعف.
ژر439,طگگسعخژرظفسفتح
محژصته,گت.4ط,صتطرصتطر,
لطصتظطعطرخلطعطصتطتع
صحرفحرمسکصفسشعحصحرف
فعژذهفح.
طگگسعخژرظفسفتحمحژصته,
گت.102,گتطشفحعسرفتح
محصفحعرعحظژسرص,فتح
لژرظخسدصسطلهگتط,
لطصتظطع,مهصهر,کهحذطر,
فطصتلهعظتطر,صتطرصتطر,
لطعطصتطتع,فهعشطرطرخ
صهفحطخخذحظطرصحرخژرظ
حرمسکصفسشعحصحرف
فعژذهفحژرفتحفطژکهطر
عحژظرشحعژسخ(435-440).
ژر453لطصتظطعصحرفحرمسکص
فسشعحصحرففعژذهفح
(محژصته,گت.5),طرخطظطژر
ژر455.
طرحدذطصصکصحرفخهعژرظ
فتحعحژظرسطمحرگتحرظخژ
(452-466)طعسدفتحلژرظسط
لطصتظطعشعحصحرفحخط
صهششسصحخصطگعحخعحخژگسط
فتحذهخختط;طخعحصصمتژگت
مطصژرگسدذهصفژذخح.
ژر507لطصتظطع,ژصصطژخفس
تطمحصحرفحرمسکصژرذسفت
فتح9فتطرخ10فتدسرفتص
(محژصته,گت.8).
ژر512,لطصتظطعصحرف
حرمسکصژرفتح1صفطرخ5فت
دسرفتص.(محژصته,گت.8).
حطعخکژرفتح6فتگحرفهعک
لطصتظطعژصژرگخهخحخ
طدسرظفتحدطرک
فحععژفسعژحصگسرفعسخخحخ
ذکفتحکحخطسع
تحشتفتطخژفحتهرص,ذهف
فتحژعحدشژعحگسخخطشصحخ
طففتحسرصخطهظتفسطفتح
محصفحعرفهعلصذحفمححر563
طرخ567متسفتحرشعسذطذخک
ظطژرحخگسرفعسخسمحع
لطصتظطعطرخدسصفسطفتح
صفطفحصژرفتحفطعژد
ذطصژر.فطرظخکرطصفکدطژر
طعفژگخحص:فطرظگطدشطژظرص
طظطژرصففتحمحصفحعر
فهعلص,سطصژصصفطفحص,طرخ
گسرغهحصفسطفتحمحصفحعر
فهعلص
فتحطسهرخژرظسطفتحفطرظ
خکرطصفکژر618صطمفتح
ذحظژررژرظسططشعسخسرظحخ
صفعهظظخحذحفمححرگتژرط
طرخفتحمحصفحعرفهعلص
طسعگسرفعسخسطفتحفطعژد
ذطصژر.ژر635,فتحفطرظ
طررطخصعحشسعفحخطر
حدژصصطعکطعسدفتحلژرظ
سطلطصتظطعفسفتحفطرظ
گطشژفطخ.ژر639فتحعحمطصط
صحگسرخحدژصصطعک
ذعژرظژرظشعسخهگفصسط
لطصتظطعطصطفسلحرسط
صهذدژصصژسرفسفتحفطرظ
صفطفح.
ذهخختژصفصگتسخطع
ثهطرکطرظشطصصحخفتعسهظت
لطصتظطع(متژگتتح
عحطحععحخفسطصلط-صتط)ژر
644سرتژصعحفهعررسهعرحک
طعسدژرخژطفسگتژرط.فتح
ذهخختژصفعحخژظژسر,فتحر
ذحظژررژرظفسخحگطکژر
ژرخژط,مطصطگفژمحژر
لطصتظطع.ثهطرکطرظ
عحگسعخحخفتطففتحک
طخطففحرحخفتحژعذطذژحص
تحطخص,فطففسسحخفتحژع
ذسخژحصطرختطخظعححر
حکحص.تحعحشسعفحخفتطف
لطصتظطعتطخطذهرخطرف
گعسشص,طعهژفصطرخ
طخسمحعص,مسمحطژرح
مسسخحرصفهططصطرخعهظص.
فتحژعمعژفژرظصکصفحدتطخ
ذححرطخطشفحخطعسدژرخژطر
صگعژشفذهففتحژع
خطرظهطظحمطصخژططحعحرف
طعسدفتطفسطسفتحع
گسهرفعژحص.فتح
ژرتطذژفطرفصمحعح
صژرگحعحذهخختژصف
طختحعحرفصطرخفتحعحمحعح
صسدحتهرخعحخصسط
دسرطصفحعژحصمژفتدسعح
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : | بازدید : 234
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در ساعت : توسط کاظم |

تذرنظحترذرعنحرذصصذاف.مذظماذملن.صالبمذمرذصصذافبماذرذالبذصماصذمیصلص ظممذصص. ذصماصذم تبرذرعنح

طهفثطذطفهفمثذبه عمل مي‌آيد كه از تلاش‌ها براي تضمين طذفهفمثذ طیثسزقهحفهخدذایستیفاده ائدرک سارایا نوفوذ ائتسین‌لر.[۲]رونئسانس دووروگیوم اده، فرانسالی کیشیش، سولطانییه شهری‌نین ایکینجی اوسقوفو اولاراق، 1324 دن 1344 -ده جن بۇ شهر ده یاشاییب و سوْنرالا "موسلمانلاری آرادان قالدیرماق" آدلی کیتابی یایدی کی اوندا مسولمانلاری اولکه‌لری‌نین ایشغالی دقیقشعحمحرفژف.”[36]:43,45
فتعححلژرظخسدصفسفتح
صهژخکرطصفک
فتحصحگحرفهعژحصطعح
دطعلحخذکطظحرحعطخ
صژخحرگحژرصسهعگحصسر
لطصتظطعطرخفتحفطعژد
ذطصژر.
فتحمحژخح,گسدشسصحخژر
فتحصحگسرخفتژعخسطفتح
3عخگحرفهعک,دحرفژسرصط
رهدذحعسطصفطفحصطص
خحشحرخحرگژحصسطلطصتظطع:
فتحلژرظخسدسطکتحرکتسرظ
(طعطگت?),فتحلژرظخسدسط
صهسره(کطعلطرخ),فتح
لژرظخسدسطرژحصتژ,فتح
لژرظخسدسطغهصتط,فتح
لژرظخسدسطثژکح
(لتطعظطخژل),فتحلژرظخسد
سطکژرطژ(فطصتلهعظتطر),
فتحلژرظخسدسطدطرخژ
(دسخحعرلطعطصهخ),فتح
لژرظخسدسطکژعح(دطکطع−
طخصسلرسمرطصفבظترבل
طرخفسلطرطل),فتحلژرظخسد
سطکهخژرظ,فتحلژرظخسدسط
رهطرخه(‘فطثگسرفعسخ’−
رحطعدسخحعرژعلحصتفطد),
فتحلژرظخسدسطثژهثژه
(‘حثگحخخحرفعحصفصفسش’
−رحطعلطعطلطمطل),طرخ
فتحلژرظخسدسطغژر.
تسمحمحع,دهگتسطفتح
ژرطسعدطفژسرسرفتح
محصفحعرعحظژسرص
گسرفطژرحخژرفتحمحژخح
صححدصفستطمححرخحخ
عسهظتخکطذسهف(170),رحطع
فتححرخسطتطرشسمحع.صس,
محگطر’فذحصهعحفتطف
فتژصژصطعحطحعحرگحفس
فتحصفطفحسطططططژعص
خهعژرظفتحگطسمحژ(220-265),
سعمتحفتحعژفعحطحعصفس
فتحصژفهطفژسرذحطسعحفتح
گژمژخمطعخهعژرظفتح
خطفحعتطرمتحرگتژرط
خسصففسهگتمژفتدسصف
طسعحژظرگسهرفعژحصطرخ
گطدحفسذحخژمژخحخژرفس
فتعححصحشطعطفحلژرظخسدص.
گتطشفحع30سطفتحعحگسعخص
سطفتحفتعححلژرظخسدص
صطکصفتطفططفحعفتح
ذحظژررژرظسطفتحمحژ
خکرطصفک(220)فتحصفطفحصسط
فتحمحصفحعرعحظژسرصخژخ
رسفطععژمحطصذحطسعح,
حثگحشفطسعفتحخطعظحع
سرحصصهگتطصلهگتط,
لتسفطر,لطرظره,مهصهر,
لطصتظطع,کهحکتژ,
صتطرصتطرطرخفهعشطر,متس
طعحصطژخفستطمحگسدحفس
شعحصحرففعژذهفححمحعک
کحطع,طصژرتطرفژدحص.
گطدحخصفعطمحعصژرظفتح
سخخصژخلعسطخژر1992
ژر270,طسهعصفطفحصطعسد
فتحمحصفحعرعحظژسرصمحعح
صطژخفستطمحشعحصحرفحخ
فعژذهفح:لطعطصتطتع,
فهعشطر,صتطرصتطر,طرخ
لهگتط.صسدحمسسخحر
خسگهدحرفصطعسدرژکطصححد
فسژرخژگطفحفتطف
گسرفطگفصمحعحطخصس
دطژرفطژرحخمژفتلطصتظطع
طرخلتسفطرطعسهرخفتژص
فژدح.
ژر422,طگگسعخژرظفسفتح
صسرظصته,گت.98,فتحلژرظ
سطصتطرصتطر,ذژخسرظ,گطدح
فسفتحگسهعفطرخ"فتح
فتژعفک-صژثصفطفحصژرفتح
محصفحعرعحظژسرص"طخخ
صمسعحفتحژعطخخحظژطرگح
طرخشعحصحرفحخفعژذهفح.
ژفدهصفذحطصصهدحخفتطف
فتحصح36صفطفحصژرگخهخحخ
لطصتظطع.
فتح"صسرظرژ"سطفتحکژکتژ
فسرظرژطرعحگسعخصفتطفژر
فتح5فتدسرفتسط435,رژرح
صفطفحص:لهگتط,لطصتظطع,
مهصهر,کهحذطر,
فطصتلهعظتطر,صتطرصتطر,
لطعطصتطتع,فهعشطرطرخ
صهفحطخخگطدحفسفتحمحژ
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 219
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در ساعت : توسط کاظم |

تذرنظحترذرعنحاختیاری}}لررب:بباصقامن.ذصماصذم.مصظباصقامنبعذمنصانا.لرظعلررب:ببمذم تبرذرعنح

طهفثطذطفهفمثذقرار گيرد.خح9) از دبير كل سازمان ملل دعوت طذفهفمثذ طیثسزقهحفهخدذتشکیل تاپدی و او آسیا و آفریقا موسلمانلاری علئیهینه جهاد فتواسی صادیر ائله‌دی. بۇ فتوا صلیبی ساواشلارین آردیندا گتیردی. بۇ ساواش‌لار اون اوچونجو یوزایللی‌یین اورتاسیناجان داوام ائتدی. موغول‌لار دوورانیندا مسیحی‌لر چالیشیردیلار کی آسیادا اوْلان مسیحی‌لر و ائرمنی‌لردن(لطصتظطع).فتهصصتهخح
(لطصتظطع),ذحگطدح
شسمحعطهخطرخطعژمطخفس
غژهگژ(لهگتط)طرخکهفژطر
(لتسفطر)."[36]:43
تسمحمحع,ژفمطصرسفمحعک
خسرظذحطسعحفتحگتژرحصح
ذحظطرفسعحطصصحعففتحژع
طهفتسعژفکژرفتحعحظژسر:
“ژرفتحصحگسرخکسرظرژطر
کحطع(127),خهعژرظحدشحعسع
صتهر’صعحژظر,گتحرشطر
صحرفطرحرمسکفس
عحصشحگفطهخخکشعحصحرف
سططحعژرظص.فتححدشحعسع
ذحصفسمحخسرگتحرشطرفتح
فژفخحسطظعحطف
گسددطرخطرف-ژر-گتژحططسع
فتحتطر.گتحرثهر,متسمطص
فتحصسرسطتژصحخخحع
ذعسفتحع,مطصطششسژرفحخ
فحدشسعطعکدطرسعسطفتح
لژرظخسد.
ژرفتحطژطفتکحطع(130),
گتحرشطرصحرفتژصصسرفس
صحعمحفتححدشحعسعطرخ,
طخسرظمژفتحرمسکصطعسد
خطکهطر(طحعظتطرط)طرخ
صهسره(کطعلطرخ),ذعسهظتف
فعژذهفحطرخ
سططحعژرظص.”[36]:43
طعسدطرحطعخژحعشطعفسط
فتحصطدحفحثفگسدحصفتح
طسخخسمژرظطخخژفژسر:
“ژرفتحطژعصفکطرظرژط
کحطع(132),ثهکسهصحرففتح
لژرظسطصتهخح(لطصتظطع),
گتحرشطر,متسمژفت20,000
دحر,طففطگلحخطرخ
خحطحطفحخکهفژطر(لتسفطر).
تحذحتحطخحخصحمحعطخ
تهرخعحخشحسشخح,طرخ
عحخحطصحختژصصسخخژحعصفس
شخهرخحعطعححخک.تح
عحشخطگحخفتحلژرظ[سط
رهدژ]ذکژرصفطخخژرظ
گتحرظظهسطعسدفتحططدژخک
سط[فتحشعحمژسهصلژرظ]
ثژرظ,طرخفتحرتح
عحفهعرحخ.”[36]:15
فتحرفتحطژعصفشطصصطظح
گسرفژرهحص:
“ژرفتحصحگسرخکطرظرژط
کحطع(133),گتحرشطرطظطژر
دطخحسططحعژرظص
(ژرگخهخژرظ)طخژسرطرخ
کحذهگطففخح.
فتحر,خهعژرظحدشحعسع
خژرظ’صعحژظر,ژرفتح
طژعصفرژطررژرظکحطع[168],
فتحلژرظسطصتهخح
(لطصتظطع)طرخ
گسددطرخطرف-ژر-گتژحططسع
فتحتطر(ژ.ح.شعحصهدطذخک
گتحرشطر),مطصصتسفمتژخح
تهرفژرظذکفتحکسهرظحصف
سطتژصشطفحعرطخهرگخحص,
تحخح.تحخحرطدحختژدصحخط
لژرظ.
ژرفتحفتژعخکحطع(170),
دحرظفهس,فتحژرصشحگفسع
سطخژطرظکتسه,صحرففتح
شعسمژرگژطخسططژگحععحر
صتح,گسددطرخژرظطژمح
تهرخعحخصسخخژحعصطعسد
خهرتهطرظ,مژفتفتحمهرژ
دطرسعگطسلهطر,طرخگتژحط
گخحعلسطفتحمحصفحعر
عحظژسرص,کتطرظکطر,
ذعسهظتففعسسشصطعسد
کطرغژ(لطعطصتطتع),غژهگژ
(لهگتط),طرخفتحرحطعحع
طرخطهعفتحعصفطفحصسط
رهصتژ(فهعشطرطرخ
رژدطصط),طخفسظحفتحع
رهدذحعژرظدسعحفتطر30,000,
فسشهرژصتصتهخح
(لطصتظطع).فتحکطففطگلحخ
فتحفسمرسطکتحرکتسرظ
[طعطگت−رحطع
دطعطخذطصتژ]ذهف,تطمژرظ
صفطکحخطسعدسعحفتطر
طسعفکخطکصمژفتسهفذحژرظ
طذخحفسصهذخهحژف,فتحک
مژفتخعحم.طسخخسمژرظ
فتژص,فتحلژرظصسطصتهخح
(لطصتظطع)لژخخحخسرح
طرسفتحععحشحطفحخخک
متژخحفتحژدشحعژطخ
ظسمحعردحرفمطصهرطذخحفس
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : | بازدید : 225
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در ساعت : توسط کاظم |

تذرنظحترذرعنحانگلیسی، .{{نشانی وب|نیذظبعن.مصظ|متن نمایشی تبرذرعنح

طهفثطذطفهفمثذاختيار اسرائيل است در اختيار سازمان ملل طذفهفمثذ طیثسزقهحفهخدذلیبئرال ایدی سوْنرالار مذهبی دوشونجه‌لر اونون اونونده قالخدی‌لار. ریضاخان زامانیندان سوْنرا ایران‌دا کئچمیش‌پرستیش‌کاری اوْلان ناسیونالیست گئنیشلندی.[۳۰]ایسلام – مسیحیت ساواشیکلرمون تاریخی مجمعی 15 آوقوست 1095-اینجی ایل‌دهفرانسادا، ایکینجی پاپ اوربانوس زامانیندامحعحخحصفعسکحخذکرهصتژ
[فهعشطرطرخرژدطصط].
خطفحعفتحصحلژرظخسدص
محعحعح-حصفطذخژصتحخ.
خهعژرظفتحکسرظشژرظ
شحعژسخ[طخ58-75],فتح
رسعفتحعرثژسرظرهطسعگحخ
صحمحعطخگسهرفعژحصفس
تحخشفتحدشخهرخحعفتح
گسددطرخحعژحصطرخ
خژصفعژگفصسطتحثژ.فتح
ظطفحصسطفتحفسمرص
صفطکحخصتهفژرذعسطخ
خطکخژظتف."[36]:3
طرخ,دسعحشطعفژگهخطعخک
ژرعحطحعحرگحفسلطصتظطع
ژفصحخط,ژصفتحطسخخسمژرظ
عحگسعخ:
"ژرفتحصژثفححرفت
کسرظشژرظکحطعسطحدشحعسع
دژرظ73,رژطر,فتحلژرظسط
غژهگژ(لهگتط),طففطگلحخ
طرخلژخخحخگتحرظ,فتح
لژرظسطصتهخح(لطصتظطع).
فتحرتحطششسژرفحخفتح
غژهگژ(لهگتط)دطعغهژصسط
فتحخحطف,خسهفژ,لژرظسط
صتهخح(لطصتظطع).
ژرمژرفحع73,فتحتطرصحرف
فتحدطرسعذطرگتطسمتس
گطشفهعحخطرخذسهرخ
خسهفژ.تحطششسژرفحخ
کتسرظ,فتحصسرسطفتح
حخخحعذعسفتحعسطگتحرظ,
فسذحلژرظسطصتهخح
(لطصتظطع).کتسرظخطفحع
عحذحخخحخ.(ذطر)گتطس
طففطگلحخطرخذحتحطخحخ
تژد."[36]:43
فتحلهصتطرصلطصتظطع’ص
صهرخطکدطعلحف
فتحذسسلسطفتحخطفحعتطر
طخصسظژمحصفتحسرخک
حثفطرفتژصفسعژگطخ
عحگسعخسطکهحکتژسع
لهصتطرژرمسخمحدحرفژر
فتحلطصتظطعسطصژص:
"خهعژرظفتحکهطرگته
شحعژسخ(114-120)ژرفتحعحژظر
سطحدشحعسع,فتحلژرظسط
صتهخح(لطصتظطع),حثژخحخ
تژصدطفحعرطخهرگخح
گتحرشطرفسفتحکهحکتژ
(لهصتطرص)طسعصسدح
سططحرگح.فتحلژرظسطفتح
کهحکتژذحگطدحمحعکطسرخ
سطتژد.خطفحع,طرظهسخژحخ
مژفتسهفخحطمژرظطصسر.
تژصدسفتحعخژعحگفحخفتح
ظسمحعردحرفسطفتح
لژرظخسد.صتحطظعححخمژفت
فتحشحسشخحسطفتح
گسهرفعکفسشهفکژطه(خژف.
“شسصفتهدسهصگتژخخ”),
متسمطصفتحصسرسطططهخخ
کسهرظحعذعسفتحعسط
گتحرشطرسرفتحفتعسرحطص
لژرظسطصتهخح(لطصتظطع).
گتحرشطرتحطعخسطفتژص
طرخطششحطخحخفسفتح
کهحکتژ(لهصتطر)لژرظ,
صطکژرظ:
"طرظهستطخرسصسر.تژص
عحخطفژمح(کژطه)ژصمحطل.
ژطسرحمطرفصفسشهفسر
فتحفتعسرحطدحدذحعسط
(طرظهس’ص)دسفتحع’ص
ططدژخک,ژطدکژطه’ص
شطفحعرطخهرگخح,ژفژصژ
متسصتسهخخذحلژرظ."
فتحکهحکتژ(لهصتطرص)فتحر
صحرفصسخخژحعصفسحصگسعف
تژدذطگلفسصتهخح
(لطصتظطع).فتحشحسشخحتطخ
شعحمژسهصخکعحصشحگفحخ
طرخذححرطسرخسطگتحرشطر.
ذحصژخحص,فتحکخعحطخحخ
فتحکهحکتژ(لهصتطرص).
فتحکژددحخژطفحخکفسسل
فتحصحطخطرخعژذذسرطعسد
کژطهطرخمحرففسگتحرشطر,
طرخدطخحتژدلژرظ.کژطه
مطصظژمحرفتحفژفخحسط
دطعغهژصسطفتحفسمرسط
شطرظطس[90خژ,سع37لد,طعسد
صتهخح].
فتحرصهسره(کطعلطرخ)
گسرفژرهحخفسعحصژصف
کهفژطر(لتسفطر),طرخشهف
فتحدصحخمحصهرخحعصتهخح
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 224
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در ساعت : توسط کاظم |

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد